1 min read

求助:43 人求婚,我该选谁

Links: steemit.com, cnsteem.com, busy.org, steemdb.com, steemd.com

steemg 是我正在开发的一个网站,目标是做成一个 steem 活动信息中心。你可以在这里看到各大活动清单、热度、历史档案、参与方式等等。目前只有小部分功能实现了。我感觉可以做大,于是就想弄个标识图片(logo),以便扩大影响。自己设计实在外行,不如请能人。于是想到了乌托邦(utopian.io )。

乌托邦对开源项目进行点赞支持,其中包括为项目设计 logo。于是我就贴出招贤榜,并且在微信群里大肆宣传,预想着能有一两个揭榜的就行了。steem 上,尤其是中文区人才济济,随便来个设计狮,就比我自己设计得强。

结果,一下来了 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ……不数了。其中有位留言:

this is my proposal, I hope you like it.

proposal? 这不是“求婚”吗?

顿时,我有种抛球选婿的紧张。

——当然我从来没抛过,只是假想一下。

只是想玩玩,没想到玩大了。

8 n 个女婿候选人让我挑花了眼。如果是你,你把绣球抛给谁?

1 号

2 号

3 号

4 号

5 号

6 号

7 号

8 号

9 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmVMuaA4oR66kuQqZX4DcmEmCjij6xiu2kHEpYHuNaHo3N/steemg-14.png

10 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmfB5Moa39rrqauqeLdGLbRxRWr2inuU8KgFVW1cmWZE4t/STEEMG-02.png

11 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmTfxaY4X1Ny3kv2hv2owgemfvyDFx951BJrk8SwjoSeSp/sample2.jpg

12 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmaLAStMzkjyoK1qREdHPQSeQ271RgR23GPVoKLzqNiZRv/COVER1.png

13 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmb556mbZ13dFgQQcaSuWYngy6T3MdnyUYjFrCUv2AYasF/videotogif_2018.06.19_14.44.47.gif

14 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmaZKPUvJShznH8oQgPhKTUL4ncpG3qzsN6pa32WfGx8E5/sample.jpg

15 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmR6NtyQrkiZwssPsCw1mxnsXiNSFHLQ7h3C3TAjPCm5qj/steemg1.jpg

16 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmVWmjSBwGYGubHhexthQ24MY5by2thEuH4Ryaewv9ZxwK/Artboard%207.png

17 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmTd27HGMPVu7KJQ4N38qN5VeBJTpmNDLTn7SM7QeuWVvH/Steemgpresentation.jpg

18 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmVb1k4hJrnPYuXEf18EmVeY7obh2M1i4fwPDYAMhemGqm/segundo.jpg

19 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmX3CLfFjh7uskZYHhrjU6Xw5zUESVTBXEPVHt1o8tCVVQ/cover1-01.png

20 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmRfvAreFHRuhL9RHCho9QaMAMBqx6BSKY1i3SJfqRizak/COVER1.png

21 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmfV3bMYb7cWx42x6T4gotE5JttjYhvn8j9LwZGEfe8Mnb/image.png

22 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmcxCSMLHevHEUYq2nWaK4xQCzxVmu1JP7bQJ8AyVwrkN4/STEEMG%20Logo%20Preview.jpg

23 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmbaXKb754mYCndWw1wNxpnCP63Mmgtg9hmy9heWVXHfAn/LOGO%20DESIGN_STEEMG_BACKGROUND_THUMBNAIL%202.jpg

24 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmT6Q8aguopL2rc56qbi6kDx2MfsrdWcnvbWWc8UUZW7ha/STEEMG-LOGO.png

25 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmeUYgm91fkWvdUaV2unLcsPW2uED6uB89M6nvoWTrq7EL/axasxa.png

26 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmZpXZ9x6vzuEbZoqFKi7wC7MWoj44NPEm17k6qq6jVLyi/steemg.png

27 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmbCCGBjh2mUTJAkEeXYBs1vBDvhNyozTQNoGT4Q4UutKf/opcion2.jpg

28 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmRqLSpAsoe2FpaLAbAsdFXUFTBcWu9ortSx6aq44aPJzT/STEEMG.png

29 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmWt1hx37YqTEscjwQdGxWrWL4mnf3F4uQcxqQxPyy73E1/xasasxas.png

30 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmPfQC7HNDXcp1JRUydkj5ipzqmemk2yxWymfUEQ5DfMT6/propose.jpg

31 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmXFxFo6zQdBysVX9cLeaArCZcHD8fcNyDC1VDCPw78z7J/steemg%20Logo.png

32 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmRNLGqTwTgvdfVaSnyreBKaFq6dnxqLDeKLWoEiGRBXk5/11111111%20copy.jpg

33 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmQbF4R4ZaZQjDJC4esv7X95mnHKR5QgWrDSefTPSZbXy4/steemg-01.png

34 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmRuryXT2CfyfU9QyGiBqaKwniwjaUwZwLN99Y15KxHMxa/image.png

35 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmUdq53dCAXETfbPzhtLM8ip6ZpLxmkCGbzFQw4XJJg742/Artboard%208.png

36 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmdAzuVmftXaZiyHHuFnSkRHc6fvmDCHcqTmENfKB9BVzA/Sin-t%C3%ADtulo-4.png

37 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmd3KFAjbLzJHArrbTJYjFCGH96Ay3uxDgc2Hcrd3TdEfx/Steemg.png

38 号

https://steemitimages.com/0x0/https://i.imgur.com/pO3foCw.png

39 号

https://steemitimages.com/0x0/https://i.imgur.com/rjMcjvV.png

40 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmR4LC4owtdZX6YRg1nZaAsD6PTrX34xxVfeAPaEKeghW5/1111.png

41 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmPwK29d8NFEeghb79YK8PF9KDqmQVQrYkeovspBCdztAs/propose.jpg

42 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmPkQ8p784n2wsSJUjwgvRxzAvFMXn8Yxkue88kWhuEy9t/Artboard%201.png

43 号

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmcXPNXNTUFHDCbnugAwRtE3bajqeMjDga2e5FDi3LS7Ky/Artboard%202.png